Управление на лични данни

Информация за потребителите на интернет сайт www.firma-bg.com, във връзка с ползването, обработката и съхранение на лични данни.Личните данни,
предоставяни в процеса на ползване на интернет сайт www.firma-bg.com, се събират от ФИНАНСОВА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ООД, ЕИК 207428429 със седалище р. София, ул. Кадемлия № 31, ателие 2.
Личните данни се предоставят със следните цели:

Въз основа на договор за услуга или продукт, предоставен чрез интернет сайт www.firma-bg.com.

Въз основа на изричното съгласие, предоставено от теб, в ролята на ползвател на услугите или продуктите предоставени чрез интернет сайт www.firma-bg.com.

За предоставяне на информация за маркетинг и реклама, както и за анализиране на поведението по време на използването на интернет сайт www.firma-bg.com, с цел подобряване на услугите.

Въз основа на закон, когато нормативните актове ни възлагат това задължение.

Упражняването на правата, като субект на лични данни може да стане писмено, на имейл pitai@firma-bg.com

Детайлна информация относно използването на лични данни.

Въз основа на договор за услуга или продукт, предоставен чрез интернет сайт www.firma-bg.com.

Личните данни се обработват с цел изпълнение на нашите задължения към Вас, както и за да може да се възползваме от нашите права по договор в случай на необходимост.

Целите за обработване и събиране на лични данни са следните:
Установяване на самоличност.
Изпълнение и управление на заявки за продукти или услуги,
изготвяне на договори, предложения и всички съпътстващи документи.
Изготвяне и изпращане на сметки и фактури с цел заплащане на услуги и продукти получени чрез интернет сайт www.firma-bg.com.
Уведомления и кореспонденция за всичко свързано с услугите и продуктите предоставяни чрез интернет сайт www.firma-bg.com.
Съхранение на кореспонденция във връзка с направени поръчки, заявки, предложения, оплаквания и всичко, което е свързано с предоставянето на услуги и продукти чрез интернет сайт www.firma-bg.com.

Личните данни, които обработваме са:
Лични данни за контакт адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
Данни за идентификация трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;
Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
електронна поща, писма, информация за заявките, отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; Друга обратна връзка, която получаваме от теб;
Всяка допълнителна информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

Други лични данни, предоставени от теб или от трето лице при сключване или по време на действие на договор и по-конкретно: Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; Данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);

Обработката на посочените лични данни е задължителна с цел сключване и изпълнение на договор.

Предоставяне лични данни на трети лица
Лични данни предоставяме на следните категории получатели:(администратори на лични данни):
Пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
Лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
Адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
Банки за обслужване на плащанията;
Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
Данните, събрани на това основание се пазят в продължение на 5 години след прекратяване на договорното отношение с теб, след което се изтриват.

Въз основа на закон, когато нормативните актове ни възлагат това задължение.Ние сме задължени да събираме и обработваме лични данни в случите, когато е предвидено от закона. Случаите в които сме задължени да събираме лични данни са следните:
Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, ще бъдат унищожени след, като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне лични данни на трети лица:
Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.
Когато имаме твоето изрично съгласие
Ние обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Отказа за обработването на личните данни няма да има никакъв негативен ефект или последствия.
Ако бъде предоставено съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения.

Оттегляне на съгласието
Предоставеното съгласие за обработка и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време. Ако съгласието си за обработване на лични данни е оттеглено, ние няма да използваме личните ти данни и информация за определените по-горе цели.
За да се оттегли съгласието за събиране и съхранение на лични данни е необходимо да се свържете с нас на посочените контакти.
На основание даденото от теб съгласие обработваме твоя имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш.
Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от твоя страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Защита на твоите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.
Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.
Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица
Случаите, в които се налага събиране на лични данни и информация от трети лица са следните:
Данни от социални мрежи Facebook, Google, Twitter и др.
За да научите повече как Google използва Вашите лични данни посетете Google’s Privacy & Terms site
Данни от наши Партньори в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие.
Допълнителна информация относно използването на бисквитки можете да намерите на страницата Политика за бисквитки

Права на Потребителите
Като потребител можеш да упражняваш своите права на телефон 0894555111 или на имейл pitai@firma-bg.com.
Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на:
Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на личните данни (право да бъдеш забравен);
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; Преносимост на личните данни между отделните администратори; Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

Можеш да поискаш изтриване на своите данни, в следните случай:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:
Оспориш точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;
Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

Право на преносимост.
Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право на възражение.
Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган
Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър
Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
Името и координатите за връзка с нас;
Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.